تبلیغات
نغمه های انتظار - مهدویت و آموزش و پرورش 2

در نتایجی كه از نظر سنجی های دانش آموزان فوق در رابطه با میزان رغبت و گرایش آنان به فعالیتهای مذهبی–ترویجی صورت گرفت نتایج ذیل حاصل شد .

1-تعداد 06/83% از مشاهده شوندگان شركت در فعالیتهای اردویی وزیارت مسجد مقدس جمکران به همراه معلمین خود را بعنوان اولین اولویت انتخاب كردند .

2-میزان رغبت برای شركت در مسابقات فرهنگی و هنری با 31/68% در اولویت دوم قرار داشت كه به ترتیب شامل :

%فعالیتهای گروهی شامل سرود و نمایش (تتاتر آموزشگاهی )57

%نشریه دیواری 2/13

%مسابقات فرهنگی ومذهبی 6/12

%هنرهای دستی و تجسمی 2/18

دانش آموزان در رابطه با عوامل ایجاد رغبت برای شركت در فعالیتهای تربیتی به عوامل ذیل اشاره نمودند .

80% 1-جذابیت شخصیت معلمی ومربیان شامل : داشتن اطلاعات به روز – برقراری ارتباط مطلوب

2-با دانش آموزان شرکت در مراسم عبادی اعیاد ایام ولادت ائمه(ع) مراسم شهادت وسوگواری به همراه معلمین

67% واستفاده از ابزارهای هنری

3-نقش خانواده و والدین در زمینه گرایش به فعالیتهای دینی و اسلامی وتقویت مبانی نسبت به امامت ، 50 % مهدویت وولایت

48% نو وخلاق 4ایجاد جذابیت در فعالیتهای گرایش عملی نوجوانان به ولایت ،مهدویت همراه با ارائه روشهای

23% 5-شركت در همایشها و جلسات پرشس و پاسخ با حضور اساتید متخصص

12% مطالعه و معرفی كتب آموزنده در رابطه با انس والفت با امام زمان (عج)6-

پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج در رابطه میزان آگاهی معلمین از فعالتیها و وظایف شغلی معلمین نتایج ذیل بدست آمد .

1-در معیارهای فوق ضریب همبستگی بین نمرات عملکرد فعالیتهای معلمین از نظر مشاهده گر با عملکرد آنان از نظر دانش آموزان 429/0 بوده که در سطح 001/0 معنی دار است و روایی آزمون عملکرد را نشان می دهد.

البته برای پایائی نظرات بین مشاهده گران رفتار و عملکرد معلمین دو مشاهده گر ثبت شده است .

ضریب همبستگی بین نمرات مشاهده اول و مشاهده دوم 501/0 است که در سطح 001/0 معنی دار است وپایایی آزمون عملکرد را نشان می دهد.

حداکثر نمره عملکرد معلمین78 و حداقل آن 25 است و برای محاسبه درصد عملکرد آنان نمره عملکرد در ضرب شده است.

2-از مقیاس نگرش در مورد چگونگی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد معلمین استفاده شده است . لازم به ذکر است که نگرش یک سازه روانشناسی اجتماعی است و دارای 3 مولفه C، B، Aاست که A معرف AFFECTION ( عاطفه) B معرف BEHAVIOR (رفتار) و C معرف COGNITION شناخت و آگاهی است.

این روش نیز نشان داد عامل جنسیت تأثیری در اظهار نظر پیرامون توانمندی معلمین نداشته است.

ضمن انکه نشان داد بین جنسیت و نگرش معلمان نسبت به تقویت مبانی نظری وجود نداشته است. بنابراین ، این پژوهش هماهنگ با پژوهشهای قبلی بین جنسیت و نگرش معلمین بین جنسیت و عملکرد معلمین ارتباطی مشاهده نکرده است.

جدول ضریب همبستگی بین ویژگیهای دموگرافیک و آگاهی نگرش ومهارت معلمین در فعالیت های فرهنگی.

میزان همبستگی بین سابقه کار سن جنس تأهل وضعیت اقتصادی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی

آگاهی 212/0 023/ 427/0 062/- 124/0 096/0 079/-

نگرش 023/ 056/ 173/- 028/- 072/0 158/0 051/-

مهارت 134/0 044/ 193/- 043/0 158/0 026/0 014/

جدول فوق نشان می دهد که :

1- بین مدرک تحصیلی و میزان آگاهی ، مهارت و نگرش معلمین نسبت به گرایش دانش آموزان به امام شناسی محوله در سطح 05/0 رابطه وجود نداشت.

2- بین رشته تحصیلی و میزان آگاهی ، مهارت و نگرش معلمین نسبت به گرایش دانش آموزان به امام شناسی واعتقاد به مهدویت در سطح 05/0 رابطه وجود داشت.

3- بین سن و میزان آگاهی ، مهارت و نگرش معلمین نسبت به گرایش دانش آموزان به امام شناسی و اعتقاد به مهدویت در سطح 05/0 رابطه وجود نداشت.

4- بین جنس و میزان آگاهی ، مهارت و نگرش معلمین نسبت به گرایش دانش آموزان به امام شناسی و مهدویت درسطح 05/0 رابطه وجود داشت.

5- اما بین جنس و نگرش و بین جنس و مهارت (عملکرد ) معلمین نسبت به گرایش دانش آموزان به امام شناسی و مهدویت در سطح 05/0 رابطه وجود نداشت.

6- بین سابقه کار معلمین و میزان آگاهی معلمین نسبت به گرایش دانش آموزان به امام شناسی و مهدویت محوله در سطح 05/0 رابطه وجود داشت . اما بین سابقه کار و میزان نگرش معلمین و بین سابقه کار و مهارت معلمین نسبت به وظایف محوله در سطح 05/0 رابطه وجود نداشت.

7- بین جنس و میزان آگاهی و معلمین نسبت به هر یک از وظایف فوق رابطه معنی دار وجود داشت.

اما بین جنس و نگرش و بین جنس و مهارت (عملکرد ) معلمین نسبت به وظایف فوق رابطه معنی دار وجود نداشت

3-امور تربیتی مدارس

با توجه به جایگاه انسان سازی که در مدارس دارد با آینده نگری می تواند قابلیت های بالقوه موجود در دانش آموزان را به قابلیتهای بالفعل تبدیل نموده از آنان انسانهایی منتظر بسازد تا بتوانند در ساختن جامعه ای منتظر به خوبی نقش خود را ایفا کنند. جامعه فردا تشکیل یافته از دانش آموزان امروز است اگر دانش آموز امروز فردی منتظر باشد و آینده ای روشن و مشخص را با برنامه ریزی دقیق امور تربیتی و اولیا مدرسه برای خود ترسیم نماید، می تواند به عنوان عضوی از جامعه منتظر فردا به ساختن آینده ای روشن بپردازد و از جمله زمینه سازان ظهور محسوب شود.

بنابراین امور تربیتی مدارس با سرلوحه قرارا دادن موارد ذکر شده و تلاش در جهت ایجاد احساس وظیفه نسبت به انجام امور ذکر شده می توانند گامی موثر در زمینه مهیا ساختن شرایط برای ظهور و آماده سازی جامعه برای تبدیل شدن به جامعه منتظر بر دارند) .

اکنون نقش امورتربیتی ونوع تشکیلاتی که امروز برای آن تدارک دیده شده می تواند بخش عمده ای از زمینه ها و به خصوص دستیابی دانش آموزان به سیره عملی جامعه منتظر و تلاش در مسیر تحقق آن را پوشش بدهد. بنابراین به خوبی می توانیم در امر ایجاد جامعه ایده آل منتظر ظهور موعود از نقش مهم امور تربیتی مدارس به همراه شوراهای دانش آموزی به عنوان یکی از ارکان و بازوهای مشارکتی امور تربیتی- نام ببریم،که می توانند در این راستا با برنامه ریزی دقیق و دوراندیشی، نقش موثری را در ایجاد آگاهی ومعرفت و درک عمق و فلسفه وجودی جامعه منتظر به عهده داشته باشند. همچنین با ایجاد احساس عاطفه و وابستگی روحی به این قضیه مهارتها و اقدامات رفتاری مناسب فرد منتظر را در دانش آموزان ایجاد کنند. به همین منظور به بررسی نقش چند کمیته از مجموعه کمیته های شورای دانش آموزی می پردازیم.از این رو و به منظور سهولت در بحث و طبقه بندی با توجه به تمرکز ما در مورد امور تربیتی و پرورشی، ما تنها به معرفی 4كمیته ها از مجموع 6 کمیته ی پرورشی شورای دانش آموزی مدرسه و نقش هریک در ایجاد احساس انتظار و زمینه سازی برای به وجود آوردن جامعه منتظر می پردازیم.

1-كمیتة‌ فرهنگی - مذهبی :در این ارتباط، دانش آموزان می توانند در مجموعه فعالیتهایی تحت عنوان،‌ امور فرهنگی- مذهبی مدرسه مشاركت نمایند. این دسته از فعالیتها شامل مجموعه ای از فعالیتهای مشاركتی چون؛ طراحی و اجرای بازدیدهای فرهنگی – اجتماعی (بازدید از اماكن، مساجد وآثار فرهنگی و اجتماعی شهر، استان و كشور )، فعالیت در زمینه امور مختلف مرتبط با برگزاری نماز جماعت در مدرسه ( تجهیز محل نمازخانه، تبلیغات، نظافت، برنامه های جانبی و )، برگزاری مسابقات فرهنگی و مذهبی در مدرسه ( عكاسی، مقاله نویسی، اجرای تئاتر، سرود در زمینة‌موضوعات فرهنگی و اجتماعی و همچنین مسابقات قرائت و تفسیر قرآن و … )، فعالیت در انجمن های فرهنگی،‌هنری و مذهبی مدرسه، فعالیت درگروههای فرهنگی و هنری مدرسه( گروه تئاتر، سرود، روزنامه دیواری، نقاشی، پوستر و زیبا سازی مدرسه ) و فعالیت د رگروههای دینی و مذهبی مدرسه( گروه تبلیغات و مراسم دینی، سرودهای مذهبی،‌ قرائت قرآن، تواشیح و … ) باشد.

دانش آموزان در کنار مربیان امور تربیتی می توانند در راستای فعالیتهای ایجاد کننده جامعه منتظر و ایجاد حس انتظار واقعی و تبیین وظایف منتظر واقعی و معرفی جایگاه انتظار به دانش آموزان ، با نظارت و همراهی معلمان تربیتی، مسئولیت طراحی و اجرای مراسم مختلف را در مدرسه،‌ به عهده گیرند. برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری مدرسه ای، منطقه ای و حتی کشوری و بین المللی با موضوعات: اصل ولایت در نظام اسلام و دین های الهی،اهمیت و اعتقاد به موعود از دیدگاه ادیان و ملل مختلف؛ برگزرای مسابقات و جشنواره های ادبی و هنری با موضوع انتظار،جامعه منتظر، وظایف منتظر در عصر غیبت و...؛مسابقات باز نویسی توقیعات حضرت و نمایش هایی با موضوع ملاقاتهای حضرت که نشان دهنده حضور حضرت در پرده غیبت است این نکته را یادآوری می کند که ایشان بر احوال یتیمان خویش در عصر غیبت آگاهی کامل دارند؛ ،برگزاری مسابقات کتابخوانی و سخنرانیهای مختلف درباره وظایف منتظران در عصر غیبت؛برگزرای مسابقات ادبی با موضوعاتی مثل: نامه ای به مهربانترین پدر،اگر او را ببینم چنین می گویم،سخنی با یار غایب از نظر و ...؛ برگزاری مسابقات قرآنی و نهج البلاغه به مناسبت اعیاد غدیر،نیمه شعبان و نهم ربیع الاول؛ مشاركت در این مراسمها، علاوه بر رشد رفتارهای مشاركتی و مهارتهای اجتماعی و عقلانی لازم در این دانش آموزان به درونی کردن مبحث انتظار و وظایف یک منتظر واقعی در آنها کمک خواهد کرد .

2-كمیته سیاسی- اجتماعی:به منظور رشد و تقویت احساس حضور و مشاركت فعال در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی ملی و بین المللی در دانش آموزان، این كمیته اقدام به برگزاری فعالیتهایی چون؛برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در خصوص انواع مسائل سیاسی و اجتماعی با حضور كارشناسان مختلف ، مشاركت دهی دانش آموزان در امور انجمن اسلامی مدرسه ، مشاركت دهی دانش آموزان در امور بسیج دانش آموزی مدرسه، مشاركت دهی دانش آموزان در امور هلال اهمر در بخش دانش آموزی می نمایند).

با توجه به وظایف ذکر شده دراین کمیته می توانیم از آن در ایجاد حس وطن دوستی،احترام به قوم وملیت و نژاد وعقیده در دانش آموزان استفاده کنیم. همچنین درک این مسئله که در جامعه منتظر هر قوم و نژادی اجازه بیان نظر خود را دارد اما نبایستی این آزادی که به وی داده شده به ضرر اهداف کلی نظام بوده و اصل نظام را مورد حمله یا خطر قرار دهد .در این زمینه میتوانیم با برگزاری جلسات مختلف سخنرانی،سمینار تحلیلی و پرسش و پاسخ در باب، زمینه سازی برای ظهور،شرح و بررسی حوادث سیاسی و انقلابهای آزادی بخش در سرار جهان و ... به تشریخ نیاز جهانی برای ظهور منجی برسیم. همچنین با بررسی و روانکاوی دقیق حوادث سیاسی و اجتماعی ملی و جهانی و برداشتهای مختلفی که از آنها می شود بعضی از نکاتی را که به دوره آخرالزمان مربوط می شود به روشنی برای دانش آموزان تشریح کنیم.

3-كمیته تبلیغات : فعالیتهایی این كمیته شامل مواردی چون؛ مشاركت دهی دانش آموزان در طراحی و اجرای مراسم صبحگاهی مدرسه، مشاركت دهی دانش آموزان در طراحی و برگزاری مراسم به مناسبتهای خاص، چون اعیاد و سوگواریها، مشاركت دهی دانش آموزان در برگزاری مناسبتهای دینی، مذهبی،‌ ملی و بین المللی و - فعالیت درگروههای مرتبط با انجام تبلیغات در زمینه های سیاسی،‌ اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در مدرسه می باشند.

این کمیته نیز با برگزاری با شکوهمندمراسمهای ویژه اعیاد نیمه شعبان،نهم ربیع الاول(سالروز آغاز ولایت امری حضرت)، عید غدیر - یاد آوری اصل ولایت در شیعه و خالی نبودن زمین از حجت در هر زمانی-، برگزاری سمینار و هم اندیشی و جلسات پرسش و پاسخ توسط خود دانش آموزان با کمک معلمین دینی و امور تربیتی مدرسه،برگزاری ادعیه عهد و آل یس و ندبه در مناسبتهای مختلف؛ تاکید بر خواندن دعای فرج به صورت دسته جمعی بعد از نمازهای دسته جمعی در مدرسه و... به خوبی می تواند به پررنگ کردن وظایف منتظر واقعی در عصر غیبت بپردازد. از جمله وظایف یک منتظر همواره به یاد محبوب غایب از نظر بودن است که می توانیم این امر را در برنامه و دعای صبحگاهی با دعا برای تعجیل در ظهور متذکر شویم. همچنین شاد بودن در اعیاد و اندوهگین بودن در ایام سوگواری یکی دیگر از وظایف منتظر واقعی است. برپایی مراسم در حد بظاعت در ایام شادی و سوگواری ائمهم عصومین نیز یکی دیگر از نشانه های جامعه منتظر است و شرکت در چنین مراسم هایی از جمله دیگر وظایف منتظران واقعی است. همه این نمونه ها و نمونه هایی مشابه که به علت اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می شود،در از جمله مواردی هستندکه با نقش پررنگ امور تربیتی در مدارس و با کمک گرفتن از فعالیتهای مشارکتی دانش آموزان می توان در ایجاد و احیای جامعه مننتظر واقعی مورد استفاده قرار بگیرند.

4-كمیتة تعاون و امداد : هدف این كمیته، زمینه سازی برای رشد سطح مشاركت دانش آموزان درزمینه های چون؛ گردآوری و ارسال كمك برای نیاز مندان،‌فقرا، مصیبت زدگان و بی خانمانها، حفظ و نگهداری محیط زیست و بهداشت مدرسه،‌ محل و منطقه و شهر، فعالیت در گروه پیوند و دوستی با سایر دانش آموزان مدارس، محلات، شهر ها و استانها، شناسایی مشكلات خانوادگی و تحصیلی دانش آموزان و انعكاس آنها به مسئولین و مدیریت مدرسه و همكاری در فعالیتهای تعاونی مدرسه (تجهیز محل تعاونی،‌ تبلیغات، نظافت، اداره، خرید، فروش و حسابرسی تعاونی مدرسه ) خواهد بود.

یکی از ویژگی های مهم افراد در جامعه منتظر حس تعاون و همکاری بین اعضای این جامعه است، بنابراین با استفاده از فعالیتهای این کمیته می توانیم نقش و اهمیت همکاری را بین دانش آموزان رواج داده از فعالیتهای مثبتی که آنان در گسترش و احیای این خصلت انسانی و اسلامی می کنند به نحو شایسته ای تقدیر به عمل آوریم و آنان را برای ورود به جامعه منتظر آماده سازیم،برای مثال برگزاری جشنواره دانش آموز فداکار،آگاه کردن دانش آموزان از این نکته که یکی از وظایف منتظران واقعی رسیدگی به حال فقرا و مسکینان و در راه ماندگان است،برگزار جشنهای عاطفه و امثالهم در اعیاد و جمع آوری کمک برای بی بضاعتان،کمک گرفتن از دانش آموزان در توزیع آذوقه در مدارس محروم،برگزاری اردوهای فرهنگی جهادی و......

برنامه ها

1-اجرای فعالیت های مکمل (مثل:تهیه روزنامه دیواری ،آلبوم عکس،رسم نقشه،تهیه مجموعه،بازدید از مراکز

علمی،فرهنگی،تاریخی،...)تصویرسازی،نقاشی،خوشنویسی،موسیقی،نمایشنامه نویسی طراحی،حجم سازی،هنرهای دستی،عکاسی،نمایش عروسکی ، ،گزارش نویسی، ،فیلم،نمایش وریتم سازی ،انجام مصاحبه ..

2- مبلغ مذهبی:بخش اعظم فعالیت های اطلاع رسانی مدارس را به دلیل عدم وجود روحانی ویا مبلغ مذهبی در مدارس توسط معلمین فرهیخته به منظور به منظور تامین نیازهای روانی ودینی دانش آموزان در زمینه آموزش و تقویت فرهنگ مهدویت ورفع مشکلات آنان انجام می دهد.

3-شورای دانش آموزی :کسب آمادگی وآگاهی های لازم برای همزیستی،هم اندیشی،پذیرش تنوع دیدگاه ها و تحمیل عقاید مختلف دیگران و مشارکت در امور از جمله اهداف این شوراها به شمار می رودکه معلمین در جهت دهی نقش اعتقادی وامام شناسی و مهدویت، این شورا به عنوان نمایندگان دانش آموزان نفش مهمی دارند.

4-طرح ها:از جمله فعالیت های فرهنگی معلمین در مدارس ارائه واجرای طرح در مدارس است که عبارتند از

طرح کرامت:زمینه پویایی و کرامت شخصیت انسان و شرایط استخراج این گوهر وجود در حد امکان ایجاد شده ،دانش آموز ضمن چگونگی حفاظت از سلامت نفس خویش با حفظ حیا ووقار بوسیله عقل وتدبیر زمینه سعادت نفس خود وهم نوعانش را فراهم می کند و تمام این صفات را در فضای پر از نشاط می آموزد.(در این زمینه می توان از گنجینه احادیث معتبر استفاده نمود.)

طرح رفع عیب:زدودن عیب ها از متربی بر اساس ایجاد رفتار حسنه و معرفی نمونه های الگویی از ائمه اطهار(ع) و نقش منتظران در عصر غیبت، درجهت رفع آن عیب در دانش آموزان

طرح آزادگی:تامین تندرستی دانش آموزان وایجاد امنیت محیطی برای دانش آموزان برای تربیت نسل سالم بالنده وقوی«منتظران با نشاط وقوی»

طرح امنیت:ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان در جهت تقویت فعالیت های ترویجی در زمینه شناخت تشیع وتقویت فرهنگ انتظار

طرح تفکر وانبساط خاطر:معلم نسبت به اعمال نیک دانش آموزان اقدام می کند.وزمینه موانست دانش آموزان با فرهنگ شیعه وامام شناسی و مهدوی

طرح مروت وبزرگواری:شامل بخشش گناه نزدیکان ،احساس پنهان کردن،فروتنی نسبت به دیگران با تاسی از ائمه اطهار(ع) و وظایف منتظران است.

طرح بهشتی سازی:آشنایی با نماز وآداب اسلامی مومنین در دوره انتظار وسیره عملی معصومین(ع)

طرح ایجاد رغبت و عادت به مطالعه کتابخوانی کتب ویژه اهل بیت(ع): ،خلاصه نویسی،داستان نویسی،شعر،تحقیق،تهیه مقاله،برپایی نمایشگاه کتاب سیره اهل بیت (ع)در مدرسه ،عضوگیری وثبت نام وصدور کارت،ایجاد کتابخانه کلاسی به منظور غنی سازی اوقات فراغت،افزایش اطلاعات و آگاهی ها ،شرکت در بحث ها و گفتگو هاوپیوند از غدیر تا عاشورا و از عاشورا تا عصر ظهور

طرح پویندگان:این طرح در راه جذب و تشکل دانش آموزان در چهارچوب موازین تعلیم وتربیت اسلامی فعالیت نموده و در راه مسئولیت پذیری و ارائه خدمات برنامه ریزی برای پرورش استعدادهای دانش آموزان،تقویت فرهنگ امام شناسی ،آشنایی با زندگی امامان معصوم(ع) ،تبیین اندیشه های امام برای نسل نو،تقویت فرهنگ انتظار گسترش روح تعاون،کمک به همنوع،اعتقادسالم و امر به معروف ونهی از منکر،پایبندی به حق و عدالت،احترام به والدین و معلمان،صرفه جویی،تقوا،پرهیزگاری،قانون پذیری،انضباط فردی و اجتماعی،...خدمت می کند واز مهمترین تشکیلاتی است که با فعالیت های اجرایی در زمینه های کارهای علمی و فرهنگی و مهارتی و...برای نظام تشویق و انگیزه آفرینی دارای لباس،آرم،کارت عضویت و...می باشند

طرح پیوند اولیا بامساجد:آشنایی و پیوند دانش آموزان با مساجد و فریضه عظیم نماز جماعت،ارتباط معنوی بین نوجوانان اماکن مذهبی همراه با شرکت در اعیاد مذهبی گرامیداشت ایام ولادت وشهادت ائمه(ع) به همراه والدین وواگذاری مسئولیت ها در حد امکان به جوانان و انس باروحانیت،تقویت ابعاد معنوی به منظور مقابله با مفاسد اجتماعی

طرح مجمع بحث انتقاد جوان:مجمعی است که با شرکت روحانیون آگاه،مسئولان ،اساتیددر حضور دانش آموزان به ایراد سخنرانی و تبادل نظرهمراه بابیان از نقش الگویی ائمه اطهار(ع) و تبیین وظایف منتظران در عصر غیبت.

طرح یاوران معروف:دانش آموزان علاقه مند در امور فرهنگی (تقویت و پاسداری ارزش های الهی ، ایجاد زمینه مناسب مقابله با تهاجم فرهنگی....)که با حضور فعال و داوطلبانه بر اساس این طرح در مدرسه فعالیت می کنند

نتیجه گیری :

امور تربیتی مدارس با توجه به جایگاه انسان سازی که در مدارس دارد با آینده نگری می تواند قابلیت های بالقوه موجود در دانش آموزان را به قابلیتهای بالفعل تبدیل نموده از آنان انسانهایی منتظر بسازد تا بتوانند در ساختن جامعه ای منتظر به خوبی نقش خود را ایفا کنند. جامعه فردا تشکیل یافته از دانش آموزان امروز است اگر دانش آموز امروز فردی منتظر باشد و آینده ای روشن و مشخص را با برنامه ریزی دقیق امور تربیتی و اولیا مدرسه برای خود ترسیم نماید، می تواند به عنوان عضوی از جامعه منتظر فردا به ساختن آینده ای روشن بپردازد و از جمله زمینه سازان ظهور محسوب شود.

امور تربیتی باید با توجه به نقش در نهاد آموزش و پرورش در پی ریزی خط مشی انتظار، سرمایه‏ی عمر خویش را در راهی صرف كنند كه به طور قطع و یقین، به پی‏ریزی و برپایی حكومت امید دل‏ها و مصلح دنیا می‏انجامد و یکی از مهمترین این اصول برنامه ریزی در سیستم تربیتی برای تربیت یاورانی شایسته برای حضرت( عج) ،آن مصلح جهانی، تربیت نوجوانان و جوانان منتظر واقعی و در نتیجه ایجاد جامعه ای منتظر در عصر غیبت است امور تربیتی با مشارکت خود دانش آموزان و با استفاه از زمینه های متنوعی که در خود دارد و با یاری بخشهای مشارکتی چون کمیته های مختلف پرورشی شوراهای دانش آموزی می تواند به این امور جامه عمل پوشاند.

چالشها

1-کمبود معلمین ومربیان نخبه فرهنگی در امر ارتقاء شناخت دانش آموزان در زمینه اعتقاد به مهدویت همچنین در بعضی از موارد به دلیل کمبود نیروهای تربیتی از نیروهای غیر متخصص در پست مربی پرورشی ودینی استفاده می شود.

2-نداشتن اطلاعات به روز معلمین در برخورد با سوالات دانش آموزان در امر تقویت فرهنگ انتظار-بسیاری از معلمین اطلاعات خود را با گذشت زمان افزایش نداده و در بعضی موارد پاسخگوی نیازهای نسل جدید نمی باشند

3-عدم فرصت و توانایی معلمین در استفاده از نرم افزارهای آموزشی در زمینه تقویت مهدویت

4-معیار و ملاک دقیقی برای ارزشیابی فعالیتهای کیفی و تربیتی و فرهنگی معلمین ونقش آنان در ارتقاء فرهنگ مهدویت وتربیت نسل منتظر در مدارس وجود ندارد.

5-تعدد وظایف مربیان پرورشی باعث عدم انگیزه ولزوم تقویت نقش معلمین برای شرکت در فعالیت های عقیدتی ووارد شدن در حیطه تقویت فرهنگ مهدویت وانتظار می شود.

6-با توجه به عدم فرصت کافی برای عمل نمودن به تمامی دستور العمل ها ، گزارشات و... میل به کنار گذاشتن فعالیتهای فرهنگی،دینی وگرایش به تدریس در بین مربیان دیده می شود.

پیشنهادها

1-پیشنهاد می شود برای بالا بردن سطح نگرش معلمان از طریق رشد آگاهی و ارتقاء باورهای دینی و اخلاقی و آموزش مهدویت آنان اقدام شود وکلاسهای ویژه برای بالا بردن دانش حرفه ای معلمان برگزار شود.

2-برای افزایش عملکرد معلمان، علاوه بر توسعه آگاهی و نگرش آنان به رشد انگیزه های درونی ، محیطی و کاهش مشکلات شغلی آنها پرداخته شود.

3-از طرح گرایشی نمودن فعالیتهای فرهنگی در دو بخش فعالیتهای دینی و اخلاقی،تقویت فرهنگ انتظار و فعالیتهای فرهنگی و هنری استفاده شود.

.

4-پیشنهاد می شود نوع رشته تحصیلی ، مدرک تحصیلی ، سن ، سابقه کارمعلمان در انتخاب آنان برای این امر ، به عنوان عناصر اساسی در نظر گرفته شود.

5-پیشنهاد می شود تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل موثر در بهبود کیفیت بخشی به برنامه های فرهنگی-دینی و رشد عملکردمعلمان انجام شود

6-پیشنهاد می شود تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر در رشد انگیزش شغلی معلمان انجام شود.

7-پیشنهاد می شود برای ارتقاء عملکردمعلمان ، دوره های ضمن خدمت به صورت کارگاه و کار گروهی تشکیل شود تا آنان در انجام وظایف خود مهارت بهتری پیدا نماید.

8-پیشنهاد می شود در زمینه تقویت شغلی معلمان در زمینه تربیت نسل منتظر از فناوری اطلاعات استفاده شود.

9-به فعالیتهای فرهنگی با موضوع مهدویت به عنوان یک رشته تخصصی و حرفه ای توجه شود.

10-همانگونه که مکمل ها و فوق برنامه ها در کل دنیا مورد اهمیت قرار می گیرند به عنوان جزئی از برنامه اصلی و درسی بویژه در حوزه شناخت امام زمان(عج)مورد توجه قرار گیرد.

11-از فعالیتهای نشاط انگیز مثل سرود ، نمایش ، هنرهای دستی و تجسمی ، برگزاری همایش و اردوهای تربیتی برای جلب و جذب دانش آموزان در زمینه تقویت اعتقاد به مهدویت وفرهنگ انتظار استفاده شود

معیارهای ارزیابی راه‌برد

ـ سازگاری راه‌برد با اهداف کوتاه و بلندمدت و سیاست‌ها؛

ـ سازگاری این راه‌برد با مجریان؛

ـ هم‌آهنگی راه‌برد با عوامل محیطی داخلی و خارجی؛

ـ امکان‌پذیر بودن راه‌برد در وضعیت موجود و آینده؛

ـ هم‌آهنگی و انطباق برنامه با منابع موجود و تخصیص داده شده؛
طبقه بندی: مهدویت و آموزش و پرورش، 

تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391 | 02:22 ق.ظ | نویسنده : مهدی خادمی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.