نغمه های انتظار - گزیده سخنان امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف

1ـ توجه امام مهدى (عج) به شیعیان خویش
انا غیر مهملین لمراعاتكم, و لا ناسین لذكركم, و لو لا ذلك لنزل بكم اللاواه, واصطلمكـم الاعداء. فـاتقـوا الله جل جلاله و ظاهـرونـا.(1)
ما در رعایت حال شما كوتاهى نمى كنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم,كه اگر جز ایـن بود گرفتاریها به شما روى مىآورد و دشمنان, شما را ریشه كـن مى كردند. از خدا بترسید و مارا پشتیبانى كنید.

2ـ عمل صالح و تقرب به اهل بیت علیهم السلام
فلیعمل كل امرء منكم بما یقرب به من محبتنا,ولیتجنب ما یدنیه من كراهیتنا و سخطنـا, فـان امـرا یبغته فجـاه حیـن لا تنفعه تـوبه, و لا یتجیه مـن عقـابنــا ندم على حوبه.(2)
هریك از شما باید به آنچه كه او را به دوستى ما نزدیك مى سازد,عمل كند واز آنچه كه خـوشایند ما نبـوده وخشـم ما در آن است, دورى گزیند, زیرا خـداوند به طور ناگهانى انسان را مى گیرد, در وقتى كه توبه برایـش سودى ندارد وپشیمانى او را از كیفـر مـا به خـاطـر گنـاهـش نجـات نمـى دهــد.

3ـ تسلیـم در مقـابل دستـورهـاى اهل بیت علیهم السلام
فاتقو الله و سلموا لنا و ردو الامر الینا,فعلینا الاصدار,كما كان منا الایراد, و لا تحاولوا كشف ما غطـى عنكـم, و اجعلـوا قصـدكـم الینا بالمـوده علـى السنه الـواضحه.(3)
از خـدا بتـرسید و تسلیـم ما شـوید , كارها را به ما واگذاریـد, برماست كه شما را از سرچشمه, سیراب برگردانیـم, چنان كه بـردن شما به سرچشمه از ما بود, در پى كشف آنچه از شما پـوشیده شده نروید. مقصد خود را با دوستى مـا بـر اساس راهـى كه روشـن است به طـرف مـا قـرار دهیــد.

4ـ تحقق حتمى حق
ابى الله عزوجل للحق الا اتماما وللباطل الا زهوقا, و هو شاهد على بمااذكره.(4)
خـداوند مقدر فرموده است كه حق به مرحله نهایى و كمال خود برسد و باطـل از بیـن رود, و او بـر آنچه بیـان نمـودم گواه است.

5ـ خلقت هدفدار و هدایت پایدار
ان الله تعالى لم یخلق الخلق عبثا و لا اهملهم سدى بل خلقهم بقدرته و جعل لهم اسماعا و ابصارا و قلوبا و البابا ثـم بعث الیهم النبیین علیهم السلام مبشریـن و منذریـن یـامرونهم بطاعته و ینهونهم عن معصیته و یعرفونهم ما جهلوه مـن امر خالقهم و دینهم و انزل علیهم كتابـا, و بعث الیهم ملائكـه یاتیـن بینهم و بیـن مـن بعثهم الیهم بــالفضل الذى جعله لهم علیهم.(5)
خداوند متعال, خلق را بیهوده نیافریده و آنان را مهمل نگذاشته است,بلكه آنان را به قـدرتـش آفریـده و بـراى آنها گـوش وچشـم ودل و عقل قرار داده , آن گاه پیامبرانراكه مژده دهنده و ترساننده هستنـد به سـویشان برانگیخت تا به طاعتـش دستـور دهند واز نافرمانـى اش جلـوگیرى فـرمایند و آنچه را از امـر خـداونـد و دینشان نمى دانند به آنها بفهمانند و بر آنان كتاب فرستاد وبه سـویشان فرشتگان بـرانگیخت تـا آنهامیان خـدا و پیامبـران ـ به واسطه تفضلـى كه بـر ایشان روا داشته ـ واسطه باشند.

6ـ ظهور حق
اذا اذن الله لنـا فـى القـول ظهر الحق و اضمحل الباطل و انحسر عنكـم. (6)
هرگاه خداوند به ما اجازه دهد كه سخن گـوییم, حق ظاهر خـواهد شد و باطل از میـان خـواهـد رفت وخفقـان از ( سـر) شمـا بـرطـرف خـواهـد شـد.

7ـ تفتیش ناروا
من بحث فقد طلب, ومن طلب فقد دل, و من دل فقد اشاط و من اشاط فقد اشرك.(7)
حضرت مهدى(عج)در خصوص كسانى كه در جستجوى او بوده اند تا به حاكم جور تحویلش دهنـد فرمـوده است: آن كه بكاود, بجوید و آن كه بجـوید دلالت دهـد وآن كه دلالت دهـد به هـدف رسـد و هـر كه (در مـورد مـن) چنیـن كنـد, شـرك ورزیـده است.

8ـ ظهور حق به اذن حق
فلاظهور الا بعد اذن الله تعالـى ذكـره و ذلك بعد طـول الامد و قسوه القلوب و امتلاء الارض جورا.(8)
ظهورى نیست , مگر به اجازه خداوند متعال و آن هم پس از زمان طولانى و قساوت دلها و فراگیر شدن زمین از جورو ستم.

9ـ مدعیان دروغگو
سیاتى الى شیعتى من یدعى المشاهده. الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفیانى و الصیحه فهو كذاب مفتـر ولاحـول و لا قـوه الا بـالله العلـى العظیـم. (9)
آگاه بـاشیـد به زودى كسانـى ادعاى مشاهده (نیابت خـاصه) مـرا خـواهند كرد. آگاه باشید هر كـس قبل از ((خروج سفیانى)) و شنیدن صداى آسمانى , ادعاى مشاهد مرا كند دروغگـو و افتـرا زننـده است حـركت و نیرویـى جز به خـداى بزرگ نیست.


1ـ توجه امام مهدى (عج) به شیعیان خویش
انا غیر مهملین لمراعاتكم, و لا ناسین لذكركم, و لو لا ذلك لنزل بكم اللاواه, واصطلمكـم الاعداء. فـاتقـوا الله جل جلاله و ظاهـرونـا.(1)
ما در رعایت حال شما كوتاهى نمى كنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم,كه اگر جز ایـن بود گرفتاریها به شما روى مىآورد و دشمنان, شما را ریشه كـن مى كردند. از خدا بترسید و مارا پشتیبانى كنید.

2ـ عمل صالح و تقرب به اهل بیت علیهم السلام
فلیعمل كل امرء منكم بما یقرب به من محبتنا,ولیتجنب ما یدنیه من كراهیتنا و سخطنـا, فـان امـرا یبغته فجـاه حیـن لا تنفعه تـوبه, و لا یتجیه مـن عقـابنــا ندم على حوبه.(2)
هریك از شما باید به آنچه كه او را به دوستى ما نزدیك مى سازد,عمل كند واز آنچه كه خـوشایند ما نبـوده وخشـم ما در آن است, دورى گزیند, زیرا خـداوند به طور ناگهانى انسان را مى گیرد, در وقتى كه توبه برایـش سودى ندارد وپشیمانى او را از كیفـر مـا به خـاطـر گنـاهـش نجـات نمـى دهــد.

3ـ تسلیـم در مقـابل دستـورهـاى اهل بیت علیهم السلام
فاتقو الله و سلموا لنا و ردو الامر الینا,فعلینا الاصدار,كما كان منا الایراد, و لا تحاولوا كشف ما غطـى عنكـم, و اجعلـوا قصـدكـم الینا بالمـوده علـى السنه الـواضحه.(3)
از خـدا بتـرسید و تسلیـم ما شـوید , كارها را به ما واگذاریـد, برماست كه شما را از سرچشمه, سیراب برگردانیـم, چنان كه بـردن شما به سرچشمه از ما بود, در پى كشف آنچه از شما پـوشیده شده نروید. مقصد خود را با دوستى مـا بـر اساس راهـى كه روشـن است به طـرف مـا قـرار دهیــد.

4ـ تحقق حتمى حق
ابى الله عزوجل للحق الا اتماما وللباطل الا زهوقا, و هو شاهد على بمااذكره.(4)
خـداوند مقدر فرموده است كه حق به مرحله نهایى و كمال خود برسد و باطـل از بیـن رود, و او بـر آنچه بیـان نمـودم گواه است.

5ـ خلقت هدفدار و هدایت پایدار
ان الله تعالى لم یخلق الخلق عبثا و لا اهملهم سدى بل خلقهم بقدرته و جعل لهم اسماعا و ابصارا و قلوبا و البابا ثـم بعث الیهم النبیین علیهم السلام مبشریـن و منذریـن یـامرونهم بطاعته و ینهونهم عن معصیته و یعرفونهم ما جهلوه مـن امر خالقهم و دینهم و انزل علیهم كتابـا, و بعث الیهم ملائكـه یاتیـن بینهم و بیـن مـن بعثهم الیهم بــالفضل الذى جعله لهم علیهم.(5)
خداوند متعال, خلق را بیهوده نیافریده و آنان را مهمل نگذاشته است,بلكه آنان را به قـدرتـش آفریـده و بـراى آنها گـوش وچشـم ودل و عقل قرار داده , آن گاه پیامبرانراكه مژده دهنده و ترساننده هستنـد به سـویشان برانگیخت تا به طاعتـش دستـور دهند واز نافرمانـى اش جلـوگیرى فـرمایند و آنچه را از امـر خـداونـد و دینشان نمى دانند به آنها بفهمانند و بر آنان كتاب فرستاد وبه سـویشان فرشتگان بـرانگیخت تـا آنهامیان خـدا و پیامبـران ـ به واسطه تفضلـى كه بـر ایشان روا داشته ـ واسطه باشند.

6ـ ظهور حق
اذا اذن الله لنـا فـى القـول ظهر الحق و اضمحل الباطل و انحسر عنكـم. (6)
هرگاه خداوند به ما اجازه دهد كه سخن گـوییم, حق ظاهر خـواهد شد و باطل از میـان خـواهـد رفت وخفقـان از ( سـر) شمـا بـرطـرف خـواهـد شـد.

7ـ تفتیش ناروا
من بحث فقد طلب, ومن طلب فقد دل, و من دل فقد اشاط و من اشاط فقد اشرك.(7)
حضرت مهدى(عج)در خصوص كسانى كه در جستجوى او بوده اند تا به حاكم جور تحویلش دهنـد فرمـوده است: آن كه بكاود, بجوید و آن كه بجـوید دلالت دهـد وآن كه دلالت دهـد به هـدف رسـد و هـر كه (در مـورد مـن) چنیـن كنـد, شـرك ورزیـده است.

8ـ ظهور حق به اذن حق
فلاظهور الا بعد اذن الله تعالـى ذكـره و ذلك بعد طـول الامد و قسوه القلوب و امتلاء الارض جورا.(8)
ظهورى نیست , مگر به اجازه خداوند متعال و آن هم پس از زمان طولانى و قساوت دلها و فراگیر شدن زمین از جورو ستم.

9ـ مدعیان دروغگو
سیاتى الى شیعتى من یدعى المشاهده. الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفیانى و الصیحه فهو كذاب مفتـر ولاحـول و لا قـوه الا بـالله العلـى العظیـم. (9)
آگاه بـاشیـد به زودى كسانـى ادعاى مشاهده (نیابت خـاصه) مـرا خـواهند كرد. آگاه باشید هر كـس قبل از ((خروج سفیانى)) و شنیدن صداى آسمانى , ادعاى مشاهد مرا كند دروغگـو و افتـرا زننـده است حـركت و نیرویـى جز به خـداى بزرگ نیست.

10ـ دنیا در سراشیبى زوال
ان الدنیا قد دنا فنائها و زوالها واذنت بالـوداع و انى ادعوكم الى الله و رسـوله(ص) و العمل بكتـابه وامـاته البـاطل و احیـاء السنه. (10)
دنیا فنا و زوالـش نزدیك گردیده و در حال وداع است, و مـن و شما را به سوى خدا و پیامبرش ـ كه درود خدا بر او و آلـش بادـ و عمل به قرآنش ومیراندن باطل و زنده كرن سنت, دعوت مى كنم.

11ـ ذخیره بزرگ
انا بقیه من آدم وذخیره من نـوح ومصطفى من ابراهیم و صفوه من محمد(ص).(11) مـن باقیمانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و خلاصه محمد(درود خـدا بر همگى آنان باد) هستم.

12ـ حجت خدا
زعمت الظلمه ان حجه الله داحضه و لـو ادن لنـا فـــى الكلام لزال الشك. (12)
ستمگران پنداشتند كه حجت خدا از بین رفته است, در حالى كه اگر به ما اجازه سخـن گفتـن داده مـى شـد, هـر آینه تمـام شكها را از بیـن مـى بـردیـم.

13 عطسه, نشانه سلامت
الا ابشـرك فـى العطـاس فقلت بلـى قـال: هـو امـان من الموت ثلاثه ایام.(13)
نسیـم, خـدمتكـار حضـرت مهدى (عج) گـویـد: آن حضـرت به مـن فـرمـود: آیا تو را در مورد عطسه كردن بشارت دهم؟ گفتم:آرى. فرمود: عطسه, علامت امان از مرگ تا سه روز است.

14ـ نماز,طرد كننده شیطان
مـا ارغم انف الشیطـان بشـىء مثل الصلـوه فصلها و ارغم انف الشیطــان.(14) هیچ چیز مثل نماز بینى شیطان را به خاك نمى مالد پس نماز بخوان و بینى شیطان را به خاك بمال.

15ـ اذن مالك
لایحل لاحـد ان یتصـرف فـى مـال غیـره بغیـر اذنه.(15)
تصـرف درمـال هیچ كـس بـدون اجـازه او جـایز نیست.

16ـ استعاذه به خدا
اعوذ بالله من العمى بعد الجلاء و من الضلاله بعدالهدى و من موبقات الاعمال و مردیات الفتن.(16)
پناه به خدا مى برم از نابینایى بعد از بینایى و از گمراهى بعد از راهیابـى و از اعمـال نـاشـایسته و فـرو افتـادن در فتنه ها.

17ـ اسوه هاى حقیقت
ان الحق معنـا و فینـا , لا یقـول ذلك سـوانـا الا كذاب مفتــر.(17)
حق با ما و در میان ماست, كسى جز ما چنین نگوید, مگر آن كه دروغگو و افترا زننده باشد.

18ـ ظهور فرج به اذن خدا
و امـا ظهور الفـرج فانه الى الله عزوجل, كذب الوقاتـون. و اما قول من زعم ان الحسیـن(ع) لـم یقتل, فكفـر و تكذیب و ضلال.(18)
اما ظهور فرج,مـوكـول به اراده خداوند متعال است و هر كس براى ظهور ما وقت تعیین كند دروغگوست.
و اما گفته كسانى كه پنداشته اند امام حسین(ع)كشته نشده كفرو دروغ و گمراهى است.

19ـ شناخت خدا
ان الله تعالى هوالذى خلق الاجسام و قسم الارزاق لانه لیس بجسم و لاحال فى جسم (( لیـس كمثله شـىء و هـو السمیع العلیم)).(19)
همانا خداوند متعال, كسى است كه اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده, او جسـم نیست ودر جسمى هم حلول نكرده,(( چیزى مثل او نیست و شنوا و داناست)).

20ـ ائمه (ع) دست پرورده هاى پروردگار
ان الله معنا و لا فاقه بنا الى غیره والحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا و نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا.(20)
خـداوند با ماست, وبه جز ذات پـروردگار به چیزى نیاز نـداریم, و حق با ماست. اگر كسانى با ما نباشند, هرگز در ما وحشتـى ایجاد نمـى شـود, ما دست پرورده هاى پـروردگـارمـان , ومـردمـان , دست پـرورده هـاى مـا هستند.

21ـ دانش حقیقى
العلـم علمنـا و لاشـىء علیكـم مـن كفـر مـن كفــر.(21)
دانـش , دانـش مـاست , از كفـر كـافـر,گزنـدى بـر شمـا نیست.

22ـ اتفاق و وفاى به عهد
لو ان اشیاعنا و فقهم الله لطاعته علـى اجتماع من القلوب فى الوفاء بالعهد علیهم لما تـاخـر عنهم الیمـن بلقائنا و لتعجلت لهم السعاده بمشاهـدتنا.(22)
اگرشیعیان ماـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خویش موفق بداردـ در وفاى به عهد و پیمان الهى اتحاد اتفاق مى داشتند و عهد و پیمان را محترم مـى شمردند, سعادت دیـدار مـا به تـاخـیـر نمـى افتـاد و زودتـر به سعادت دیـدار ما نـائـل مى شدند.

23ـ پیروان نادان
قـد آذانا جهلاء الشیعه و حمقائهـم , و من دینه جناح البعوضه ارجح منه.(23)
حضـرت مهدى(عج) به محمـد بـن علـى بـن هلال كـرخـى فـرمـوده انـــد: نادانان و كـم خـردان شیعه و كسانـى كه بال پشه از دینـدارى آنان محكمتـر است مارا آزردند

24ـ بیزارى از غالیان
انا برىء الى الله والـى رسـوله ممـن یقول انا نعلم الغیب ونشاركه فى ملكه اویحلنـا محلا سـوى المحل الذى رضیه الله لنـا.(24)
من از افرادى كه مى گویند: ما اهل بیت ( مستقلا از پیـش خود وبدون دریافت از جانت خداوند ) غیب مى دانیم و در سلطنت و آفرینـش موجـودات با خدا شریكیـم, یا ما را از مقامى كه خداوند براى ما پسندیده بالاتر مى برند, نزد خدا و رسـولـش , بیزارى مى جویم.

25ـ سجده شكر
سجده الشكر من الزم السنن و اوجها.(25)
سجده شكر واجبترین مستحبات است.

26ـ فضیلت تعقیبات نماز
ان فضل الدعاء و التسبیح بعدالفرائض على الدعاء بعقیب النوافل كفضل الفرائض على النوافل.(26)
فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهاى واجب در مقایسه بـادعا و تسبیح پــس از نمازهاى مستحبى ,مانند فضیلت واجبات بر مستحبات است.

27ـ سجده مخصوص خداست .
فاما السجود على اقبر فلایجوز.(27)
سجده بر قبر جایزنیست.

28ـ راه اندازى كار مردم
ارخص نفسك و اجعل مجلسك فـى الـدهلیز واقض حـوائج النـاس. (28)
خودت ر (بـراى خـدمت) در اختیار مـردم بگذار, ومحل نشستن خویش را در ورودى خـانه قـرار بـده , و حـوائج مـردم را بــرآور.

29ـ امنیت بخش زمین
انـى امـان لاهل الارض كمـا ان النجـوم امـان لاهل السماء.(29)
وجود من براى اهل زمین, سبب امان و آسایش است, همچنان كه ستارگان سبب امان آسمان اند.

30ـ رجوع به راویان حدیث
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیكم و انا حجه الله علیهم.(30)
در پیشامـدهاى مهم اجتماعى به راویان حدیث ما مراجعه كنید, زیرا كه آنان حجت مـن بـر شمـا هستنـد و مـن هـم حجت خـدا بـر آنـان هستم.

31ـ مطاع, نه مطیع كسى
انه لم یكن احد من آبائى الا وقد وقعت فى عنقه بیعه لطاغیه زمانه و انى اخرج حیـن اخـرج و لا بیعه لاحـد مـن الطـواغیت فـى عنقـى.(31)
هر یك از پدارنم بیعت یكى از طاغوتهاى زمان به گردنشان بود, ولى من در حالى قیـام خـواهـم كـرد كه بیعت هیچ طـاغوتـى به گـردنـم نبـاشـد.

32ـ آفتاب پشت ابر
و امـا وجه الانتفـاع بـى فـى غیبتـى فكـالانتفـاع بـالشمس اذا غیبها عن الابصار السحاب.(32)
كیفیت بهره ورى از من در دوران غیبت, مانندكیفیت بهره ورى از آفتاب است هنگامى كه ابر آن را از چشمها پنهان سازد.

33ـ سبقت اراده خدا بر همه چیز
ولكـن اقـدار الله عزوجل لاتغالب و ارادته لاترد , و تـوفیقه لایسبق.(33)
به راستـى كه مقـدرات خـداونـد متعال, مغلـوب نشـــود واراده الهى مـردود نگـردد و چیزى بـر تـوفیق او پیشـى نگیـرد.

34ـ علت اصلى غیبت امام(ع)
واما عله مـا وقع مـن الغیبه فـان الله عزوجل قال: (( یا ایها الذین آمنوا لاتسئلوا عن اشیاء ان تبدلكم تسئكم .(34)
امـا علت و فلسفه آنچه از دوران غیبت اتفـاق افتاده ( كه درك آن براى شمـا سنگین است) آن است كه خـداونـد در قـرآن فـرموده:(( اى مـومنان از چیـزهایـى نپـرسیـد كه اگـر آشكـارتـان شـود, بـدتـان آیـد.))(35)

35ـ آگاهیهاى امام(ع)
انـا یحیط علمنـا بـانبـائكـم , و لایعزب عنـا شـىء مـن اخبـاركـم.(36)
علـم ودانـش مابه خبرهاى شما احاطه دارد وچیزى از اخبار شما بر ما پـوشیده نمى ماند.

36ـ دعاى فروان
اكثـر و الـدعا بتعجیل الفـرج فـان ذلك فـرجكـم.(37)
براى تعجیل فرج زیاد دعا كنید, زیرا همین دعا كردن, فرج و گشایش شماست.

37ـ سوال نامطلوب
فاغلقوا ابواب السوال عما لایعنیكم .(38)
درهـاى سـوال راازآنچه كه مطلـوب شمـا نیست ببنـدیــد.

38ـ آخرین اوصیا
انـا خـاتـم الاوصیـاء و بـى یـدفع الله البلاء عن اهلـى و شیعتى . (39)
مـن آخـریـن نفـر از اوصیا هستـم, خـداوند به وسیله من بلا را از خانواده و شیعیانم بر طرف مى گرداند.

39ـ حجت خدا در زمین
ان الارض لاتخلـوا مـن حجه امـا ظاهـرا و مـا مغمـورا.(40)
زمیـن خـالـى از حجت خـدا نیست, یـا آشكـار است و یا نهان.

40ـ علمدار هدایت در هر زمان
كلما غاب علم بـدا علـم, و اذا افل نجم طلع نجـم.(41)
هرگاه علم و نشانه اى پنهان شـود, علم دیگرى آشكار گـــردد, و هــر زمان كه ستاره اى افول كند , ستاره اى دیگر طلوع نماید.
طبقه بندی: شناخت یار، 

تاریخ : چهارشنبه 3 شهریور 1389 | 11:37 ق.ظ | نویسنده : قاصدک | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.