نغمه های انتظار - آسیب شناسى آخر الزمان-2
بحث دومى كه مى‏شود مطرح كرد این است كه آیات و روایات را بر اساس یك تقسیم بندى و طبقه‏بندى مناسب و با توجه به آفت‏هایى كه براى هر گروه در آخرالزمان ذكر شده بررسى كنیم .
جامعه اسلامى تركیبى است از انسان‏هایى در آن زندگى مى‏كنند. پس مسلماً آسیبى كه در آخرالزمان اتفاق مى‏افتد در مردان و زنان آن دوره وجود دارد؛ زیرا آنها جامعه را مى‏سازند به همین دلیل یك مقدار باید بحث را تفصیلى‏تر و جزئى‏تر كنیم.
به عبارتى ببینیم در روایات ما براى مردانى كه در آخر الزمان دچار آسیب شده‏اند چه نشانه‏هایى ذكر شده است. روایت اول از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) نقل شده و بسیار تكان دهنده است. بحث دومى كه مى‏شود مطرح كرد این است كه آیات و روایات را بر اساس یك تقسیم بندى و طبقه‏بندى مناسب و با توجه به آفت‏هایى كه براى هر گروه در آخرالزمان ذكر شده بررسى كنیم .
جامعه اسلامى تركیبى است از انسان‏هایى در آن زندگى مى‏كنند. پس مسلماً آسیبى كه در آخرالزمان اتفاق مى‏افتد در مردان و زنان آن دوره وجود دارد؛ زیرا آنها جامعه را مى‏سازند به همین دلیل یك مقدار باید بحث را تفصیلى‏تر و جزئى‏تر كنیم.
به عبارتى ببینیم در روایات ما براى مردانى كه در آخر الزمان دچار آسیب شده‏اند چه نشانه‏هایى ذكر شده است. روایت اول از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) نقل شده و بسیار تكان دهنده است. این روایت یكى از آسیب‏هاى آخرالزمان را در مردان نشان مى‏دهد. معمولاً اسلام توقعش از مرد این است كه حس غیرت دینى و مهابت الهى داشته باشد. در سیره معصومین (ع) وقتى مراجعه مى‏كنیم به سیماى مبارك خود امام زمان (ع) مى‏بینیم كه مهابت الهى در چهره آن بزرگوار وجود دارد. یعنى در چهره مبارك امام زمان (ع) در عین ملاحت و شیرینى، نوعى مهابت و ترس الهى هم وجود دارد. یك چهره‏اى است كه تركیبى از ملاحت و مهابت در آن دیده مى‏شود. اسلام توقعش از هر مردى این است كه نوعى مهابت در سیماى او دیده شود. در آخرالزمان این گونه است كه طبق روایات اگر شما{P در بین 20 مرد كمتر یا بیشتر، یك یك چهره‏ها را مورد ارزیابى و شناسایى قراردهى نمى‏توانى كسى را پیدا كنى كه در چهره او هیبت و مهابت الهى و آثار ترس از خدا وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر مقصود از اینكه یك حالت مهابت باشد این است كه وقتى در چهره انسانى خیره مى‏شوى رنگ الهى را در چهره او ببینى و انسان‏هاى گنهكار وقتى كه چنین برخورد بكنند، نوعى فاصله و نوعى هیبت الهى در آن چهره مى‏خوانند كه معصیت آنها را دور مى‏كند؛ امّا در چهره مردان آسیب زده آخر الزمان هیچ ترسى از خدا وجود ندارد؛ به طورى كه اهل معصیت خیلى راحت در برابر آنها مرتكب معصیت مى‏شوند و آنها هیچ عكس العملى نشان نمى‏دهند و چهره‏اى كه در او مهابت فى الله باشد، هیبت الهى باشد اهل معصیت را از معصیت دور مى‏كند. ما در زندگى اولیاء خدا داریم كه انسانهاى گنهكارى با نگاه به آنها از گناه فاصله مى‏گرفتند از گناه كردن پشیمان مى‏شدند ولى در دوره آخر الزمان این طور نیست كه مردانى وجود داشته باشند یا كمتر مردانى وجود دارند یا بهتر بگویم مردان آسیب زده‏اى وجود دارند كه اهل معصیت از آنها هیچ خوفى نخواهند داشت .
روایت دوم در مورد نشانه‏هاى مردان و خصلتهاى منفى مردان آخر الزمان است از جمله اینكه مى‏فرماید »یطیع الرجل زوجته و یعصى والدیه« مردان آسیب زده دوره آخر الزمان از اطاعت و احترام والدین دور مى‏شوند امّا یك گرایش و اطاعت و پیروى صد در صد از همسران خود خواهند داشت. البته به این معنا نیست كه انسان در مسایل خانوادگى تفاهم نداشته باشد بلكه اشاره به این مطلب مى‏كند كه در آخر الزمان مردانى وجود دارند كه صد در صد مطیع زنان خود هستند؛ امّا در برابر پدر و مادر هیچ تواضع و فروتنى ندارند و احترامى براى آنها قائل نیستند.
باز روایت دیگر - كه نشانه‏هایى از مردان آفت زده از نظر اعتقادى و اخلاقى را نشان مى‏دهد مى‏فرماید »یكون الرجل همه بطنه و قبلته زوجه و دینه دراهمه« مردان آسیب زده‏اى وجود دارند كه تمام همت و عزمشان براى پر كردن شكمهایشان است. به فكر دیگران و معیشت دیگران نیستند فقط همتشان معیشت خود است. زنان آنها قبله آنها مى‏شوند كه در اینجا »قبلته زوجته« شاید به این معنا باشد كه آنها یا اهل نماز نیستند به اطاعت از زنانشان یا اگر هم اهل نماز هستند آن قدر براى آنها اطاعت از همسر در هر بعدى از ابعاد مهم مى‏شود كه گویا اینها رو به خداى خود ایستاده‏اند و گویا اطاعت از همسر اطاعت از خدا براى آنها به حساب مى‏آید و دین آنها پول آنها مى‏شود. یعنى براى آنها مقدس‏ترین چیز و مهمترین چیز پول و ثروت است .
روایت دیگرى است كه حكایت مى‏كند از اینكه اینها از مرد بودن خودشان خسته مى‏شوند: »لعن الله مخنثین من الرجال« تعبیر روایت این است كه اینها مخنث مى‏شوند. یعنى مردانى كه اینها از صفات مردانگى خسته مى‏شوند و سعى مى‏كنند كه گرایش‏ها و تمایلات و حالت‏هاى زنانه را در خودشان ایجاد بكنند. این گرایش‏ها ممكن است در حرف زدن باشد، ممكن است در آرایش و آراستگى باشد، ممكن است در پوشش باشد، ممكن است در فكر باشد، چون مى‏دانید كه در اسلام و در علم روانشناسى ثابت شده زن و مرد داراى خصلتهاى ممتاز از هم هستند. خلقت زن و مرد اقتضا مى‏كند كه هر یك از آنها مشخصات روحى و روانى خاص خودشان را داشته باشند. در آخر الزمان یكى از اتفاقات شومى كه مى‏افتد این است كه مردان مى‏خواهند بعضى شان از نظر صفت مثل زنان باشند و به قول یكى از علما، مردانى هستند كه از مرد بودن پشیمان و از مردانگى خسته مى‏شوند. تمایل به صفات زنانگى و نمایش‏هاى زنانگى در آنها ایجاد مى‏شود و در نقطه مقابل حتى روایتى هم داریم كه »والمترجلات من النساء« زنانى هم پیدا مى‏شوند كه اینها خصوصیات مردان را مى‏خواهند در خودشان ایجاد كنند و مثل مردان پوشش داشته باشند. رفت و آمد داشته باشند و حالاتى كه مخصوص مردان است در آنها زنده مى‏شود. در هر صورت این چنین مردانى كه از مخنثین هستند یعنى زن نما مى‏شوند و نمایش زنانه در زندگى شان ایجاد مى‏شود مورد لعن خداوند و رسول مكرم اسلام (ع) قرار گرفته‏اند.
روایت آخرى كه در این جهت برایتان عرض مى‏كنم یك هشدار جدّى است براى ما و مى‏فرماید: »یتسمین الرجال للرجال و النساء للنساء و یا تمیشط الرجل كما تمیشط المرأة لزوجها« یكى از مقرراتى كه در دین از نظر اخلاقى به زن و مرد ابلاغ مى‏شود آراستگى ظاهر است. حتى در امر عبادت آراستگى موجب ترقى پاداش نماز است. مثلاً ما در روایت داریم هنگامى كه شما مى‏خواهید قرآن تلاوت بكنید، مسواك بزنید چرا كه دهان شما طرق و سبیل قرائت قرآن است. در روایات داریم كه اگر كسى مسواك بزند و معطر بكند خودش را، هر یك از اینها ثواب نمازش را هفتاد برابر مى‏كند. پس آراستگى در دین مسلم است كه از اصول اخلاقى است. امّا یكى از آفت‏هایى كه در دوره آخر الزمان براى مردها بوجود مى‏آید این است كه به جاى آراستگى دست به آرایش مى‏زنند و مرد در اسلام قبیح است كه آرایش بكند. آراستگى با آرایش امر بسیار متفاوتى است. روایتى كه اینجا خدمتتان عرض كردیم این است »یتسمین الرجال للرجال« در دوره آخر الزمان بعضى از مردها براى مردان دیگر آرایش مى‏كنند و یا در روایت دیگر مى‏فرماید كه بعضى از مردها در دوره آخر الزمان آرایش مى‏كنند براى دیگران، همچنانكه خانم نو عروسى براى داماد، خودش را آرایش مى‏كند. این مسئله یكى از آسیب‏هایى است كه ممكن است در آخر الزمان گریبانگیر مردها و جوانها بشود. چرا این آسیب است به خاطر اینكه اسلام از مرد روحیات مردانه مى‏طلبد و آرایش كردن و آنهم به شكل افراطى مسلماً یكى از حالتهایى است كه مى‏تواند انسان را از جدیت و مردانگى ساقط بكند.
اگر شما تاریخ اندلس را مطالعه كرده باشید مى‏بینید كه براى فتح اندلس از طرف غرب، یكى از شیوه‏هایى كه غربیان اعمال كردند و توانستند بر سرنوشت مسلمانها حاكم شوند این بود كه آمدند به جاى آراستگى ، آرایش را در بین مردان عمومى كردند و ترویج دادند و نهایتاً وقتى مردان را به آرایش تشویق كردند و عادت دادند و دیگر كسى نبود كه در برابر آنها مقاومت كنند و بعد به راحتى آنها توانستند بر سرنوشت آندلس حاكم شوند .این روایت باز یك هشدار است به ما كه مى‏فرماید »یمتشط الرجل كما تمتشط الرجل لزوجها« همچنانكه زنى براى شوهر خودش آرایش مى‏كند، گاه مردانى به وجود مى‏آیند كه دچار این آفت مى‏شوند و چنین آرایش مى‏كنند و خطرناك‏تر از این، این كه در آخر الزمان مى‏فرماید »یتنافس فى الرجل یغارّ علیه من الرجال« یعنى: در آخرالزمان باندهایى به وجود مى‏آیند كه طرفدار همجنس بازى هستند. مردان، هوسرانى‏هاى خودشان را به یكدیگر اختصاص مى‏دهند. در این روایت مى‏فرماید »یتنافس فى الرجل« یعنى ممكن است رقابت داشته باشند براى رسیدن به مرد دیگر. و بعد مى‏فرماید »یغار علیه من الرجال« یعنى ممكن است دو مرد بر سر مرد دیگرى یا فرد دیگرى با هم غیرت و حسادت داشته باشند و هر یك رقیب دیگرى براى رسیدن آن فرد باشد.
گاهى شده است كه ما در بین جوامع اسلامى این مطلب را مى‏بینیم كه از طرف غرب با تشكیل باندهایى مشخص و با نام و نشان، گروه‏هایى تشكیل مى‏شود كه بر این اساس هدف‏هایى را دنبال مى‏كنند. در هر صورت این هم یكى از مسائلى است كه در روایات به عنوان آسیب و آفت مردها در آخر الزمان وارد شده كه ممكن است مردانى بالاتر از آرایش به مسایل دیگرى هم روى بیاورند مانند قوم لوط. این حالت نباید در ما ایجاد شود كه در آخر الزمان نسبت به همه بدبین باشیم. زیرا در آخرالزمان دو حركت متضاد از دو گونه مردم در دفاع از دین یا دورى از دین اتفاق خواهد افتاد و ما همه جا را نباید تاریك ببینیم. در كنار ارتدادها و این چهره‏ها و این سیماهاى آسیب دیده، مردان و زنانى وجود دارند كه مى‏توانند با همه شرایطى كه وجود دارد راه حق و دفاع از حق را بپیمایند


طبقه بندی: آسیب‌شناسی‌ آخرالزمان‌، 

تاریخ : جمعه 22 مرداد 1389 | 11:58 ب.ظ | نویسنده : منتظر | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.